#40: Follow the artist|#82: Clean and sterile looks professional, but really boring.|#39: Be the early stepping stone in an artist’s career|#112: Spaces today don’t need to be curated, but occupied.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#3: Entrance to all exhibitions at Kunsthal Gent is free.|#62: Be kind. Full dishwasher: empty it.|#132: Things will always look weird when you’re the first doing it.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#81: Things come alive when there is friction.|#19: Have fun at the exhibition.|#54: What about disabled artists?|#74: Last one out turns of the lights.|#53: Immaterial support for artists is important.|#91: Embrace doubt.|#2: Bring something new to the city of Ghent.|#21: Live with the exhibition, spend time with it.|#120: The new type of art institute cannot merely be an art museum as it has been until now, but no museum at all. The new type will be more like a power station, a producer of new energy.|#64: Arrange a distribution of forces.|#15: Kunsthal Gent aims to be an extension of public space.|#117: Consider design, organisational structures and architecture as programme.|#23: That’s a very interesting piece, but how would it behave in a pizza joint?|#59: Always protect the floor when painting (or pouring concrete)|#111: Do it together.|#75: A building is a capricious thing: it is inhabited and changed, and its existence is a tale of constant and curious transformation.|#40: Follow the artist|#82: Clean and sterile looks professional, but really boring.|#39: Be the early stepping stone in an artist’s career|#112: Spaces today don’t need to be curated, but occupied.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#3: Entrance to all exhibitions at Kunsthal Gent is free.|#62: Be kind. Full dishwasher: empty it.|#132: Things will always look weird when you’re the first doing it.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#81: Things come alive when there is friction.|#19: Have fun at the exhibition.|#54: What about disabled artists?|#74: Last one out turns of the lights.|#53: Immaterial support for artists is important.|#91: Embrace doubt.|#2: Bring something new to the city of Ghent.|#21: Live with the exhibition, spend time with it.|#120: The new type of art institute cannot merely be an art museum as it has been until now, but no museum at all. The new type will be more like a power station, a producer of new energy.|#64: Arrange a distribution of forces.|#15: Kunsthal Gent aims to be an extension of public space.|#117: Consider design, organisational structures and architecture as programme.|#23: That’s a very interesting piece, but how would it behave in a pizza joint?|#59: Always protect the floor when painting (or pouring concrete)|#111: Do it together.|#75: A building is a capricious thing: it is inhabited and changed, and its existence is a tale of constant and curious transformation.|
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

13.11.2023 20:00

Artcinema OFFoff

Prijs: € 8

Hannes Verhoustraete: Broken View + Floris Vanhoof

Een avond rond de tover­lan­taarn. In zijn nieu­we, poë­ti­sche essay­film Broken View (2023) brengt Hannes Verhoustraete in kaart hoe dit vroe­ge type beeld­pro­jec­tor werd gebruikt in Belgische kolo­ni­a­le pro­pa­gan­da. De Fossil Locomotion die Floris Vanhoof ont­wierp, is dan weer geïn­spi­reerd op de tech­nie­ken van de toverlantaarn.

Allebei grij­pen ze daar­voor terug naar mate­ri­aal uit een fami­lie­col­lec­tie. Verhoustraete ver­bindt de 8mm-beel­den die zijn oom maak­te in Belgisch-Congo met uit­zon­der­lij­ke glas­pla­ten uit archie­ven. Vanhoof ver­trekt van de fos­sie­len­ver­za­me­ling van zijn familie.

In aan­we­zig­heid van Hannes Verhoustraete en Floris Vanhoof

Hannes Verhoustraete is een Belgische film­ma­ker, docent en onder­zoe­ker aan KASK / School of Arts in Gent. Floris Vanhoof werkt als mul­ti­dis­ci­pli­nair kun­ste­naar en media-arche­o­loog vaak met opge­ge­ven of uit­ge­stor­ven pro­jec­tie­pro­ce­dés voor instal­la­ties, film(performances) en muziek, zoe­kend naar nieu­we idee­ën met oude media.

Hannes Verhoustraete: Broken View

BE • 72' • colour • digital • EN • nl sub

Een poë­ti­sche essay­film over de kolo­ni­a­le blik en de tover­lan­taarn. Dit vroe­ge type beeld­pro­jec­tor werd gebruikt in Belgische kolo­ni­a­le pro­pa­gan­da om de goe­de wer­ken van de kerk, staat en indu­strie te eta­le­ren. Lantaarnprojecties waren een effec­tie­ve manier om het kolo­ni­a­le pro­ject als een opwin­dend schouw­spel aan het Belgisch publiek te presenteren.

Hoe fra­giel beel­den gemaakt van glas ook mogen zijn, toch zijn er vele dui­zen­den bewaard. Deze vaak rij­ke­lijk inge­kleur­de, indruk­wek­ken­de beel­den gaven vorm aan de manier waar­op Europeanen keken naar de kolo­ni­a­le ande­re. Dit uit­zon­der­lij­ke mate­ri­aal werpt een unie­ke blik op hoe ​‘onze Congo’ in ons gemeen­schap­pe­lijk bewust­zijn werd ver­an­kerd. De span­ning tus­sen schoon­heid en de kolo­ni­a­le ide­o­lo­gie staat in de film cen­traal. Door een asso­ci­a­tief weef­sel van assem­bla­ges en col­la­ges brengt de film de kolo­ni­a­le blik in kaart van­uit een gebro­ken gezichtsveld.

Brokenview3 2023 11 07 145158 gzok
Floris Vanhoof

De per­for­man­ce Fossil Locomotion speelt met de dimen­sie tijd. Fossielen die 750 mil­joen jaar stil heb­ben gele­gen, komen weer in bewe­ging door flik­ke­rin­gen van een frac­tie van een seconde.

Het werk bestaat uit denk­beel­di­ge bewe­gings­stu­dies van de fos­sie­len­ver­za­me­ling van zijn fami­lie in 81 sequen­ties van vier dia’s. De illu­sie van bewe­ging wordt gecre­ëerd door mid­del van een draai­en­de schijf, vier over­lap­pen­de, gesyn­chro­ni­seer­de dia­pro­jec­to­ren en een sound­track. De flik­ke­ren­de ani­ma­tie ont­staat door­dat de draai­en­de schijf tel­kens het licht door­laat van een van de diaprojectoren.

“The core ques­ti­on that sparks the pie­ce is a child­li­ke one: What if the­se fos­sils could move again?” (Steve Marreyt)

Fossil Loc
Fossilloc2
Brokenview2
Broken View